Historie

KLUBY ZDRAVÍ VYSOČINY

Původně občanské sdružení Život a zdraví bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR 2. června 1992. Od svého založení se jeho členové podíleli na organizování přednášek a dalších programů pro veřejnost s cílem motivovat účastníky programů ke zlepšení svého životního stylu. Tato změna má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, psychického, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví v každém věku.

Další oblast, na které se členové sdružení podíleli, byla distribuce knih zaměřených na různá témata zdravého životního stylu.

Hledání ideového nasměrování občanského sdružení bylo uceleně vyjádřeno v knize vydané v r. 1993 v nakladatelství Advent - Orion s názvem Nový začátek (v orig. New start). Její autor Dr. Vernon W. Foster ji vydal v r. 1988 a vychází v ní ze zkušeností sanatoria Weimarského institutu, které se zaměřuje na léčbu civilizačních nemocí prostřednictvím úprav životního stylu. NEW START je ozdravně preventivní program, který využívají ozdravná centra a sanatoria přírodní léčby po celém světě. Jeho kořeny sahají do 2. poloviny 19. století do sanatoria v Battle Creek v Michiganu v USA, kde působil věhlasný lékař John Harvey Kellogg.

Od roku 1997 byly v ČR zakládané kluby zdraví nezávislou občanskou iniciativou za podpory Country Life, s. r. o. a Církve adventistů sedmého dne. Od roku 2003 byly oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví.

Nový občanský zákoník rozhodl s platností od 1. ledna 2014 o transformaci občanských sdružení na spolky. Proto od tohoto data jsme zapsaným spolkem.


Odborní garanti

Při realizaci projektů spolku je preferována spolupráce odborníků a laiků.

Pochopení zákonitostí života a zdraví jedince slouží jako výchozí orientace k praktickému uplatnění prevence onemocnění a úrazů, prevence škodlivého působení drog, alkoholu a kouření a k prožívání zdravé sexuality. Tělesné zdraví samo o sobě není cílem, ale předpokladem ke zdravým mezilidským vztahům a dalšímu rozvoji osobnosti člověka.

V rámci svého zaměření spolek zajišťuje školení svých lektorů a spolupracovníků. Pro své členy i pro veřejnost pořádá přednášky, besedy, semináře, kurzy, školení, výstavy, výchovné programy, tábory, klubovní činnost, vydává a distribuuje potřebný výchovný a osvětový materiál.

Školení členů (lektorů) spolku jsou realizována pod záštitou Univerzity Loma Linda z Kalifornie. Odborným poradcem spolku je MUDr. Olga Libotovská, která je i členkou správní rady.